Tomelilla Motorklubb

STADGAR

för

TOMELILLA MOTORKLUBB

 

Tomelilla Motorklubb har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

 

MEDLEMSKAP                          

§ 1

Medlem inväljes vid ordinarie möte eller av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan som skall vara åtföljd av inträdesavgift,
därest sådan är fastställd å ordinarie höstmöte.

 

Ansökan fåt inte bifallas, förrän styrelsen övertygat sig om, att den inträdesansökan icke häftar i skuld till annan förening för års- eller andra i vederbörande förenings stadgar fast-ställda avgifter, vilka förfallit till betalning under sistförflutna år. Medlem kan av styrelsen kallas till ständig ledamot. Genom beslut å ordinarie möte kan medlem kallas till hedersledamot.

 

§ 2

Medlem som vill utträda ur Tomelilla MK gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och är därmed omedelbart skild från
Tomelilla MK, eventuellt förfallna avgifter erläggs enligt sty-relsens bestämmande.

 

§ 3

Medlem, som icke i den ordning föreningens stadgar föreskriva erlagt stadgad årsavgift eller som eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen ute-slutas ur Tomelilla MK. Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 da-gar) avgiva yttrande i ärendet.

 

Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem me-delst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis. Medlem som uteslutits av styrelsen äger rätt att vid möte med styrelsen söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det han fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma.

 

Ärenden angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålles närmast ef-ter besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vil-ket klaganden minst 8 dagar förut kallas medelst rekommenderat brev.

 

Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter, åligger det styrelsen att återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång. Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphöra alla förpliktelser mellan Tomelilla MK och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.

 

 

MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT

§ 4

Medlem erlägger en årsavgift, vilken fastställes vid ordinarie höstmöte. Ständig ledamot er-lägger en engångsavgift, som fastställes å ordinarie höstmöte. Hedersledamot är befriad från avgifter. Medlemskort får icke utlånas eller bortgivas.

 

§ 5

Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar medlemmens personuppgifter i föreningens register samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens

verksamhet, tillhandahålls tävlingsarrangörer, andra idrottsorganisationer och föreningens samarbetspartners ävensom att uppgifterna offentliggörs oavsett framställningsform.

 

 

 

DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR

§ 6

Medlem får icke utan styrelsens (eller - om styrelsen så bestämmer - vederbörande sek-tionsstyrelse) medgivande representera Tomelilla MK.

§ 7

Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfatta idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltaga.

 

 

 

 

 

STYRELSEN

§ 8

Styrelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och 6-14 leda-möter, jämte 3 suppleanter. Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie höstmöte bland röstberättigade medlemmar.

 

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie höstmöte.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, samt inom sig ett arbetsutskott.

 

§ 9

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

 

§ 10

Styrelsen skall verka för Tomelilla MK:s framåtskridande och tillvarataga dess intressen.

 

Ordföranden är Tomelilla MK:s officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dess stadgar efterlevnad.
I ordförandes frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens be-stämmande, varvid dock - om icke särskilda skäl för avvikelser föreligga - nedan angivna åligganden böra tillkomma sekreteraren, kassören och materialförvaltaren, nämligen;

 

Sekreteraren:

att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden,

att registrera och förvara inkommande skrivelser,

att, om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och

      förvara kopior till dessa, samt

att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse;

 

Kassören:

att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för Tomelilla MK,  

     dock att utbetalningar skola attesteras av ordföranden,

att föra fullständig kassabok över Tomelilla MK:s räkenskaper,

att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken även införas av Tomelilla MK

     förvärvade pris.

att, om styrelsen icke annorlunda bestämmer, förvara nämnda priser, samt

att till betryggande belopp försäkra Tomelilla MK:s idrottsmaterial, priser och övriga

     tillhörigheter;

 

Materialförvaltaren:

att omhändertaga all materiel och svara för att densamma är i brukbart skick,

att vid behov inför styrelsen framlägga till avskrivning och nyanskaffning av materiel, samt

att biträda kassören vid upprättande och förande av inventarieförteckning.

 

§ 11

Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

 

 

SEKTIONER

§ 12

Verksamheten handhas av motorsektion och programsektion. För varje sektion utses årligen bland röstberättigade medlemmar en sektionsstyrelse bestående av sammankallande jämte erforderligt antal övriga ledamöter. Sektionsstyrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare. En ledamot av varje sektionsstyrelse bör om möjligt tillhöra styrelsen.

 

Sektionsstyrelsen åligger;

att övervaka medlemmarnas träning,

att anordna, leda och protokollföra dels klubbmästerskap och övriga tävlingar inom Tome-          

     lilla MK, dels allmänna tävlingar, till vilka styrelsen lämnat sitt medgivande till, samt

att enligt styrelsens bestämmande ombesörja Tomelilla MK:s representation utåt i de idrotts-

     grenar sektionen handhar.

 

Sektionsstyrelse upprättar förslag till utgifts- och inkomststat ävensom arbetsplan för sek-tionens verksamhet och nästföljande verksamhetsår. Förslaget ingives till styrelsen å tid, som av denna bestämmes. Styrelsen, som äger vidtaga eventuellt erforderliga ändringar i förslaget, fastställer och protokollför utgifts- och inkomststat ävensom arbetsplan för varje sektion.

 

 

 

 

 

 

MÖTEN

§ 13

Med Tomelilla MK hålles dels ordinarie vårmöte under 1:a kvartalet, dels ordinarie höstmö-te under 4:e kvartalet och dels extra möte när så erfordras.

 

Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelse till or-dinarie vår- och höstmöte skall utfärdas senast 10 dagar före mötet. Kallelse till medlems-möte sker genom annons i ortspressen.

 

§ 14

Rösträtt tillkommer;      

medlem, som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 15 år, samt ständiga ledamöter. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt.

 

§ 15

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande.

 

§ 16

Vid ordinarie vårmöte förekomma följande ärenden;

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 2. Val av a) ordförande, b) sekreterare för mötet.
 3. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Sektionsstyrelsernas och styrelsens berättelser.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för sektionsstyrelserna och styrelsen för den tid revisionen avser.
 7. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av sektionsstyrelse
  eller  röstberättigad medlem minst 14 (förslag om stadgeändring eller upplösning av Tomelilla MK minst 30)
  dagar före mötet.

Vid ordinarie höstmöte förekomma följande ärenden;

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 2. Val av a) ordförande, b) sekreterare för mötet.
 3. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Val av

a)      ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år

b)      halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

c)     3 stsuppleanter för en tid av 1 år

d)      sektionsstyrelse

e)      2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av 1 år, i detta val få styrelsens ledamöter icke deltaga

 1. Fastställande av årsavgiften

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION

§ 17

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari-31 december. Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m m) tillhandahålles re-visorerna senast 20 dagar före ordinarie vårmöte.

§ 18

Revisorerna åligger att granska sektionsstyrelsernas och styrelsens förvaltning och räkens-kaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 5 dagar före ordinarie vårmöte.

 

BESLUT

§ 19

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten). Vid vo-tering bestämmes utgången - utom i fråga som omförmäles i § 20 - genom enkel majoritet.

 

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår röstetal,

 

Skall det förslagna gälla, som biträdes av ordföranden, vid val och sluten omröstning skall händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

 

STADGEFRÅGOR

§ 20

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Tomelilla MK:s upplösning skall avgöras vid 2 möten varav 1 skall vara ordinarie vårmöte. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

 

§ 21

Beslut om upplösning av Tomelilla MK skall innehålla föreskrift om användning av Tome-lilla MK:s tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrka avskrifter av styrelsens och vårmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.

 

 

 

 

§ 22

Utöver dessa stadgar gälla Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvis-ningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren äro ansvariga för ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.

 

Dessa stadgar är antagna den 25 november 1977, samt fastställda den 13 januari 1978.

 

Dessa stadgar äro reviderade vid höstmötet 001124 och fastställda vid vårmötet 01042